Newsletter sign up

Subscribe today to receive the latest news

1. Zamówienie reklamowe musi zostać złożone każdorazowo z zachowaniem formy pisemnej. Musi zawierać nazwę i dane Zlecającego, przedmiot kampanii, rodzaj zamawianej reklamy, liczbę oraz czas emisji. Oferta musi być opatrzone pieczęcią Zlecającego i podpisem (podpisami) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2. Do pierwszego składanego zamówienia Zlecający zobowiązany jest dołączyć wypis z właściwego rejestru lub ewidencji, na podstawie którego Zlecający prowadzi działalność gospodarczą.

3. Przyjęcie oferty następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia Zlecenia przez pracownika Natywni.pl, w takim przypadku następuje zawarcie umowy o świadczenie usług określonych w ofercie. Jednak w przypadku ustalenia w ofercie zapłaty należności z góry za zamówioną reklamę, przyjęcie oferty następuje pod warunkiem terminowego opłacenia przez Zlecającego wystawionej przez  Natywni.pl faktury proforma.

4. Podpisując zamówienie emisji reklam przygotowane przez Natywni.pl Zlecający oświadcza, że:

- posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisję reklam,

- jest uprawniony do posługiwania się – użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych – informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w prowadzeniu kampanii,

- zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a Natywni.pl nie ponoszą odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Zlecającego.

5. Zlecający ma prawo modyfikować zamówienie, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym terminem emisji reklamy. Modyfikacja ta jest możliwa, o ile nie wiąże się z poniesieniem strat lub dodatkowych kosztów przez Natywni.pl lub wydawców mediów, w których emisja ma się odbyć. Modyfikacja zamówienia powinna być każdorazowo dokonana na piśmie i musi zostać zaakceptowana przez Natywni.pl.

6. Reklama w formie wynikającej z zamówienia musi zostać dostarczona do Natywni.pl nie później niż 4 dni przed planowanym terminem kampanii. Reklama graficzna powinna zawierać również tekst alternatywny, który będzie się pokazywał na ekranie w przypadku przeglądania strony w trybie tekstowym oraz adres URL, do którego ogłoszenie odsyła. 

7. W przypadku doręczenia materiałów, o których mówi pkt. 6 z opóźnieniem lub w przypadku, kiedy doręczony materiał nie spełnia wymogów technicznych i ustaleń zawartych w Zamówieniu oraz w pkt. 16 Natywni.pl zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w uzgodnionym wcześniej planie emisji. 

8. Natywni.pl mają prawo odmówić wyemitowania reklamy, której profil lub treść jest niezgodna z profilem Wydawcy lub która narusza przepisy polskiego prawa, albo też kiedy reklama zawiera  informacje nieprawdziwe. W takim przypadku Zlecający może dostarczyć inną reklamę albo zrezygnować z kampanii bez żadnych skutków finansowych i prawnych. 

9. Wydawcy współpracujący z Natywni.pl mają obowiązek oznaczyć materiał reklamowy słowami  „reklama”, „tekst sponsorowany” lub w inny przyjęty przez siebie sposób, o ile uznają to za zasadne.

10. Płatności za reklamę naliczane są zgodnie z cenami określonymi w cenniku dla poszczególnych jej form lub zgodnie z przedstawiona ofertą.

11. Natywni.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika emisji reklam bez odrębnego powiadomienia Reklamodawców, o ile nie została zawarta oddzielna Umowa nakładająca na Natywni.pl konieczność takiego powiadomienia na zasadach w niej określonych. 

12. O ile uzgodnione warunki Zlecenia nie stanowią inaczej, Natywni.pl wystawiają Zlecającemu fakturę VAT przed rozpoczęciem emisji reklam. Faktura powinna zostać zapłacona nie później niż 7 dni od daty jej wystawienia. 

13. Materiały reklamowe muszą zostać przygotowane zgodnie z określoną specyfikacją techniczną podaną przez pracownika Natywni.pl. 

14. W przypadku gotowych materiałów reklamowych w formacje flash, html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów reklamowych w prostym formacie graficznym (jpg, gif lub gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie formatów flash, html lub rich media. 

15. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy KC o świadczeniu usług (art. 750).

18. Przez złożenie oferty Zlecający potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Services

Core Values

Suspendisse ut feugiat orci, in laoreet augue. Aliquam ultricies, ligula non dignissim suscipit, neque nunc efficitur felis.

Core Principles

Suspendisse ut feugiat orci, in laoreet augue. Aliquam ultricies, ligula non dignissim suscipit, neque nunc efficitur felis.

Background Background Background Background